• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Puur fiscaal bekeken doet u investeringen beter vóór 2020

  Artikel geplaatst op: 04/09/2019, met categorie: Belastingen


  Bron : Taxwin Praxis

  Door de hervorming van de vennootschapsbelasting is het als kmo-vennootschap extra voordelig om nu te investeren, want vanaf 2020 wijzigen de afschrijvingsregels en daalt in principe het tarief van de investeringsaftrek. Hoe zit dat?

  Afschrijvingsregels

  Degressieve afschrijvingen. Momenteel kunt u kiezen om bepaalde investeringen degressief (versneld) af te schrijven. Vanaf 01.01.2020 wordt die mogelijkheid volledig geschrapt voor activa verkregen of tot stand gebracht vanaf die datum.

  Let op! Een aantal categorieën zijn uitgesloten (art. 43, 1° KB/WIB 92) : personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en ‘onechte’ lichte vrachtauto’s, motorfietsen komen wel in aanmerking voor het stelsel van de degressieve afschrijvingen. Investeringen die uw vennootschap vóór die datum gedaan heeft en waarvoor u de degressieve afschrijvingsmethode gekozen heeft, kan ze dus gewoon verder degressief afschrijven.

  Pro rata afschrijven. Kmo’s (art. 15, §1-6 W.Venn.) kunnen in het boekjaar waarin ze een investering aanschaffen, een volledige jaarafschrijving in kosten nemen. Vanaf 01.01.2020 zullen kmo’s (voor grote vennootschappen is dit nu al het geval) hun investeringen in het jaar van aanschaffing proportioneel moeten afschrijven (art. 196, §2-4 WIB 92) , d.w.z. voor zoveel 365sten als er nog dagen resten van de datum van de investering tot het eind van het boekjaar. Wacht u dus met investeringen tot in 2020, dan zal u fiscaal minder snel kunnen afschrijven.

  Investeringsaftrek (IA)

  Tijdelijk 20%. Het zomerakkoord voorziet voor kmo’s (art. 15, §1-6 W.Venn.) in een tijdelijke verhoging van het basispercentage van de IA van 8% naar 20% ‘voor de vaste activa die verkregen of tot stand gebracht zijn tussen 01.01.2018 en 31.12.2019’.

  Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik, activa die afgeschreven worden over minder dan drie jaar en activa waarvan het recht van gebruik overgedragen is aan een belastingplichtige die, als hij de investering zelf zou doen, geen recht zou hebben op ten minste dezelfde aftrek, zijn uitgesloten van de IA.

  Wanneer de IA groter is dan de fiscale winst vóór de aftrek, wordt het ‘overschot’ aan IA overgedragen naar het volgend boekjaar. Kan de IA ook in dat boekjaar niet volledig gebruikt worden, dan is het overschot definitief verloren!

  Hoe groot is het voordeel?

  IA. De IA van 20% is tijdelijk en wordt in principe vanaf 01.01.2020 opnieuw 8%. Indien u als kmo vóór 01.01.2020 investeert in vaste activa die in aanmerking komen voor de IA, geniet u dus 12% extra IA. Hierdoor bespaart u 2,48% ((20% x 20,4%) – (8% x 20%)) extra van uw aanschaffingswaarde (AW) aan belastingen indien uw bvba het verlaagd tarief vennootschapsbelasting geniet. Is zij echter onderworpen aan het normaal tarief, dan bedraagt uw extra besparing 3,916% ((20% x 29,58%) – (8% x 25%)) van de AW.

  Afschrijvingsregels. Indien uw bvba onderworpen is aan het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting, is het voordeel van degressief en pro rata afschrijven vnl. beperkt tot een uitstel van vennootschapsbelasting. Kunt u daarentegen niet het verlaagd tarief genieten, dan wint u ook nog eens 4,58% (29,58% – 25%) aan vennootschapsbelasting op de extra afschrijvingen. Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 01.01.2020) daalt het basistarief vennootschapsbelasting nl. van 29,58% naar 25%.

  Door als kmo nog vóór 01.01.2020 te investeren, bespaart u minstens 2,48% vennootschapsbelasting op de aanschaffingswaarde (AW) indien uw vennootschap onderworpen is aan het verlaagd tarief.
  Is zij echter onderworpen aan het normaal tarief, dan loopt de besparing op tot 3,916% van de aw + 4,58% op de geboekte afschrijvingen.


  Kom babbelen over jouw investeringen in de toekomst.
  Wij luisteren graag en samen stippelen we de meest interessante route uit.