• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Een eigen huurregime voor pop-ups

  Artikel geplaatst op: 01/03/2017, met categorie: Eenmanszaken , Vennootschappen


  Pop-upwinkels, pop-uprestaurants, pop-upgalerijen… Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds 1 september 2016 bestaat er in Vlaanderen voor deze kortlopende huurcontracten een bijzonder huurregime. Dat is gebaseerd op de Handelshuurwet maar met enkele duidelijke verschillen zoals de soepele opzeggingsmogelijkheden.

  Maximumduur van één jaar

  Een pop-up is een tijdelijke handelszaak (meestal slechts enkele maanden). Het is een middel voor ondernemers om hun nieuw businessconcept op het publiek uit te testen vóór ze overgaan tot grote investeringen. Voor steden en gemeenten is het een interessant instrument om leegstand van handelspanden tegen te gaan.

  Waar in Brussel en Wallonië (voorlopig?) nog altijd de federale handelshuurregels gelden voor huurcontracten van minder dan een jaar, heeft een Vlaams decreet van 17 juni 2016  houdende huur van korte duur voor handel en ambacht de kortlopende handelshuur uit de toepassing van de Handelshuurwet gehaald. (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2016)  

  Voortaan is in Vlaanderen de handelshuurwet niet meer van toepassing ‘op de huur die schriftelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar’.

  Kenmerken nieuwe handelshuurregime

  Uw huurovereenkomst zal onder het Vlaams decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht vallen als die overeenkomst aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

  • de huurovereenkomst heeft betrekking op een huur van onroerende goederen of van gedeelten van onroerende goederen;
  • de goederen zijn bestemd voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van een ambachtsman;
  • er moet een rechtstreeks contact zijn tussen de huurder en het publiek;
  • de overeenkomst moet uitdrukkelijk (schriftelijk) worden aangegaan;
  • de overeenkomst wordt gesloten voor een termijn gelijk aan of korter dan één jaar.

  De kortlopende huurcontracten voor pop up’s eindigen automatisch op hun einddatum, zonder dat er een opzegging is vereist en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing (verschil met de klassieke handelshuur).

  Mits het akkoord van alle partijen kan de huurovereenkomst wel meerdere keren worden verlengd. Die verlenging(en) moet schriftelijk worden vastgelegd. Let wel op dat de globale duurtijd van het oorspronkelijke contract met alle verlengingen niet boven de 12 maanden uitkomt.

  Want dan valt de overeenkomst onder de klassieke regels op de handelshuur en gaat men ervan uit dat het om een huurcontract van negen jaar gaat, te rekenen vanaf de aanvang van de oorspronkelijke overeenkomst.

  Flexibele opzeggingsmogelijkheden

  • De huurder kan altijd de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen met een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Hij moet dan een opzeggingstermijn van één maand respecteren (zie handelshuurwet: opzegperiode van één jaar en enkel bij elke driejarige periode).
  • De verhuurder kan de overeenkomst niet voortijdig stopzetten.
  • Huurder en verhuurder kunnen hun kortlopende huurovereenkomst wel vroegtijdig beëindigen als zij daar allebei mee instemmen.
  • Overdracht van huur én onderverhuur zijn niet (nooit) toegelaten.
  • Een eigenaar die het verhuurde goed verkrijgt bijvoorbeeld na aankoop, door erfenis of via een schenking, kan de huurder niet uitzetten als de huurovereenkomst is geregistreerd. Net zoals bij de klassieke handelshuur, is de registratie van de huurovereenkomst dus heel belangrijk.

  Verbouwingswerken

  De huurder heeft het recht om aan het gehuurde goed verbouwingswerken uit te voeren mits het naleven van drie voorwaarden. De verbouwingskosten mogen niet hoger zijn dan de prijs voor één jaar huur. De veiligheid, gezondheid en de esthetische waarde van het gebouw mogen niet in het gedrang komen. En de huurder moet de verhuurder vooraf en schriftelijk verwittigen.

  De partijen kunnen hiervan afwijken in de huurovereenkomst.

  Als de huurder werken uitvoert zonder de regels te respecteren of als hij niet kan bewijzen dat hij een BA-polis heeft gesloten zoals gevraagd door de verhuurder, mag de verhuurder de werken laten stopzetten met een beschikking van de vrederechter.

  Als de huurder het pand verlaat, mag de verhuurder eisen dat de verbouwingen worden verwijderd of hij mag ze behouden zonder een vergoeding te moeten betalen.

  Sinds 1 september 2016

  De nieuwe Vlaamse huurregels gelden voor huurovereenkomsten afgesloten na 1 september 2016. De lopende huurovereenkomsten worden door de algemene huurbepalingen van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

  Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!