• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Een personal coach, is dat een vrijgestelde btw-plichtige?

  Artikel geplaatst op: 23/06/2021, met categorie: BTW


  Vele ondernemers werken aan hun fysieke welzijn met behulp van een zogenaamde personal coach. Bij sommigen krijgt men een factuur met btw. Bij anderen lijkt het dan weer vrijgesteld te zijn van btw. Hoe zit dat nu precies en wat is er wanneer van belang?

  Een personal coach, is dat een vrijgestelde btw-plichtige - Boekhoudkantoor Karin Beeckman

  Het btw-statuut van een personal coach

  Is een personal coach sowieso een btw-plichtige?

  Algemene regel

  Die kent u en die is nog altijd niet gewijzigd: btw-plichtig is iedereen die geregeld en zelfstandig een economische activiteit uitoefent, met of zonder winstoogmerk, en dat ongeacht of het in hoofdberoep dan wel in bijberoep gebeurt (art. 4, §1 W.Btw) .

  Een personal coach kan dus perfect aan deze voorwaarden voldoen en een gewone btw-plichtige zijn.

  Kleineondernemersregeling mogelijk?

  Zeker, in principe kan elke gewone btw-plichtige onder die regeling vallen, behalve zij die expliciet uitgesloten zijn, zoals onder meer de bouwsector.

  Bedraagt de omzet van de personal coach op jaarbasis dus maximaal € 25.000 exclusief btw, dan kan hij voor de kleineondernemersregeling opteren. Hij moet dan geen btw-aangiftes indienen en geen btw aanrekenen. Maar hij heeft dan uiteraard ook geen recht op aftrek van de btw die hij zelf betaalt.

  Rechtstreeks in opdracht van particuliere klanten of voor een fitnesscentrum?

  Particuliere klanten?

  Dan zijn dus gewoon de algemene regels van toepassing. De personal coach zal aan zijn particuliere klanten m.a.w. 21% btw moeten aanrekenen. Zelf zal hij ten gevolge daarvan de btw die hij betaalt op beroepsmatige uitgaven, volgens de normale regels in aftrek kunnen brengen.

  In opdracht van een fitnesscentrum?

  Dat maakt op zich eigenlijk geen verschil. Ook dan zal hij 21% btw moeten aanrekenen aan dat fitnesscentrum, op voorwaarde uiteraard dat hij daarvoor als zelfstandige werkt. Werkt hij daarentegen in loondienst van dat fitnesscentrum, dan is er een ondergeschikt verband en dan is er geen btw-plicht. Dat is evenwel niet meer dan de toepassing van de algemene regels.

  De kinesist als personal coach

  Is een kinesist een btw-plichtige?

  Algemene regel

  Een kinesitherapeut die aan de definitie van een btw-plichtige voldoet, is effectief ook een btw-plichtige. Dat verandert dus eigenlijk niets aan de zaak en ook hier speelt het geen rol of de kinesitherapeut rechtstreeks werkt voor particuliere klanten dan wel voor of in opdracht van een fitnesscentrum.

  Let op!
  Een kinesist die in loondienst werkt, is uiteraard ook geen btw-plichtige.

  Wel een vrijgestelde btw-plichtige!

  Daar zit natuurlijk het verschil. De diensten die een kinesist verricht in de uitoefening van zijn activiteit, zijn nl. vrijgesteld van btw (art. 44, §1, 1° W.Btw) . Hij moet dus geen btw in rekening brengen aan zijn klanten, tenminste als hij aan de voorwaarden voor die btw-vrijstelling voldoet.

  Wat zijn de voorwaarden voor die vrijstelling?

  Een diploma hebben!

  Dat is inderdaad vereist. Men moet dus houder zijn van het vereiste officieel erkende diploma en moet wettelijk erkend zijn om de kinesitherapie te beoefenen. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan zijn de prestaties van een kinesitherapeut vrijgesteld van btw.

  Geen terugbetaling ziekenfonds vereist?

  Neen, helemaal niet. Voor de btw-vrijstelling is het niet vereist dat de diensten opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ook de prestaties die niet in die nomenclatuur opgenomen zijn, zijn dus vrijgesteld van btw.

  Tip!
  Het zijn dus niet alleen de prestaties door een arts voorgeschreven die vrijgesteld zijn van btw. Ook de prestaties voor een patiënt die op eigen initiatief rechtstreeks tot bij de kinesist gekomen is, zijn vrijgesteld van btw.

  Is er wel een therapeutisch doel?

  Is dat ook een vereiste?

  Ja, volgens het Europees Hof van Justitie moet de btw-vrijstelling in feite beperkt blijven tot diensten met een therapeutisch doel.

  Concreet bedoelt men dan: “handelingen die tot doel hebben de diagnose, de behandeling, verzorging en, voor zover mogelijk, genezing van ziekten, letsels, aangeboren afwijkingen of andere gezondheidsproblemen, alsook de bescherming, het behoud of herstel van de gezondheid van personen” (HvJ, 10.09.2002, C-141/00, Kügler; HvJ, 06.11.2003, C-45/01, Dornier; HvJ, 21.03.2013, C-91/12, PFC Clinic AB) .

  Toch niet in België vereist?

  Neen, op dit moment niet. Maar de wetgeving zal allicht aangepast moeten worden om in lijn te blijven met de Europese rechtspraak. Behandelingen door een kinesist zonder therapeutisch doel zullen dus in de toekomst allicht niet meer de btw-vrijstelling kunnen genieten.

  Is sportbegeleiding therapeutisch?

  Daar heeft het Europees Hof zich recentelijk ook over uitgesproken.

  Het Hof was van oordeel dat diensten die gerelateerd zijn aan sportbeoefening een rol spelen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en dat dergelijke diensten in beginsel zeker een gezondheidsgerelateerd doel nastreven, maar niet noodzakelijkerwijs een therapeutisch doel (HvJ, 04.03.2021, C-581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda, C-581/19) .

  Feitelijk te beoordelen?

  Dat lijkt het Hof inderdaad te insinueren. Uit de feiten zal moeten blijken of de betreffende diensten verricht worden met het oog op het nastreven van een therapeutisch doel.

  Dat zal het geval zijn als de diensten die de kinesitherapeut verricht als personal coach bestaan uit kinesitherapeutische oefeningen en massages en dus verder gaan dan diensten inzake algemene sportbegeleiding. Is dat het geval, dan kan de btw-vrijstelling toegepast worden.

  Samenvatting:

  Een personal coach is een gewone btw-plichtige die 21% moet aanrekenen. Een kinesitherapeut die diensten verricht als personal coach is evenwel vrijgesteld van btw, maar dat zal ingevolge Europese rechtspraak allicht verstrengd worden.

  Bron: Taxwin

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!