• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Algemene voorwaarden


  1. Toepassingsgebied

  Iedere opdracht gegeven aan Karin Beeckman BV, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Karin Beeckman, impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in de opdrachtbrief en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt.
  Uitgebreidere voorwaarden worden eveneens gestipuleerd in de opdrachtbrief die wordt ondertekend door zowel de cliënt als de beroepsbeoefenaar.

  Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar Karin Beeckman BV, wordt verwezen naar de BV Karin Beeckman, met maatschappelijke zetel te 9320 Westrem, Westremdries 3 en met als ondernemingsnummer 0454.838.245.

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Karin Beeckman BV en de cliënt.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang, behalve in de punten waarin de algemene voorwaarden strenger zijn opgesteld.
  Overeenkomstig het gemeen recht kan Karin Beeckman BV enkel aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.
  Voor aansprakelijkheden na de stopzetting van de opdracht door de cliënt kan Karin Beeckman BV nooit aansprakelijk gesteld worden.

  2. Totstandkoming van de overeenkomst

  Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief door Karin Beeckman BV in ontvangst wordt genomen en door haar mee wordt ondertekend.

  Indien Karin Beeckman BV de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten, hetzij per brief, hetzij per e-mail, hetzij persoonlijk door overhandiging aan de cliënt werden overgemaakt.

  3. Duur en opzegging van de overeenkomst

  3.1. Recurrente opdrachten

  3.1.1. Definitie

  Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan, een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

  3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

  Overeenkomsten voor recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan, waarbij beide partijen de overeenkomst op elk ogenblik kunnen beëindigen mits opzegging per aangetekende brief en mits het naleven van een opzegtermijn van 1 maand.

  Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

  3.2 Niet-recurrente opdrachten

  3.2.1 Definitie

  Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1. worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

  3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

  Overeenkomsten voor niet-recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van artikel 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om dergelijke opdracht vroegtijdig te beëindigen, mits betaling aan Karin Beeckman BV van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, te verhogen met een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 30% van het ereloon met betrekking tot het niet uit te voeren of uitgevoerde deel van de opdracht.

  3.3. Afhandeling

  Na de beëindiging van de overeenkomst worden, behoudens anders overeengekomen tussen partijen, alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs.

  Karin Beeckman BV is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.

  4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

  4.1. In alle gevallen kan Karin Beeckman BV de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  • Omstandigheden die de onafhankelijkheid van Karin Beeckman BV in het gedrang brengen;
  • Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken;
  • De kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief;
  • In geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt;
  • Wijziging in het risicoprofiel van de cliënt;
  • Gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt;
  • Andere redenen staan beschreven in de opdrachtbrief.

  De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door  Karin Beeckman BV per schrijven aan de cliënt worden meegedeeld.

  Naargelang de omstandigheden kan Karin Beeckman BV haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

  4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

  4.3. Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke en aangetekende kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

  5. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

  In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) in overeenstemming met artikel 7 hieronder, is Karin Beeckman BV gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

  Karin Beeckman BV brengt de cliënt hiervan via een schrijven op de hoogte, de eerste aanmaning voor nog openstaande erelonen is hiervoor voldoende.

  Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor Karin Beeckman BV opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop. Doch kan Karin Beeckman BV in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg m.b.t. de schorsing of uitstel van uitvoering ten aanzien van haar cliënt.

  Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. Karin Beeckman BV is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

  6. Rechten en plichten van de partijen

  6.1. Rechten en plichten van Karin Beeckman BV

  Karin Beeckman BV voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

  Karin Beeckman BV is ertoe gehouden de wettelijke en reglementaire termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten bezorgt. Bij laattijdigheid van de cliënt kan Karin Beeckman BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor boetes, bijslagen en interesten die kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid. Wat aanzien wordt als laattijdigheid en de termijnen van aanlevering worden beschreven in de opdrachtbrief.

  Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het ITAA, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

  Karin Beeckman BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

  Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

  De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

  Behoudens andersluidend beding is Karin Beeckman BV niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, evenmin als zij gehouden is om de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen, te controleren.

  De beroepsbeoefenaar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg door tekortkomingen van de cliënt inzake deze overeenkomst, noch inzake beslissingen die genomen zijn door de cliënt of zijn aangestelde derden m.b.t. boekhoudkundige, fiscale, administratieve verplichtingen en de desbetreffende wetgeving.

  De beroepsbeoefenaar zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de beroepsbeoefenaar. Bij laattijdigheid vanwege de cliënt, kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige administratieve boete, bijslag en/of intrest.
  Karin Beeckman BV mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).
  In overeenstemming met artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Karin Beeckman BV haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het ITAA.
  Karin Beeckman BV, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, in overeenstemming met artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en tot de deontologische regels zoals bepaald door het ITAA.

  6.2. Rechten en plichten van de cliënt

  De cliënt verbindt er zich toe:

  • Karin Beeckman BV alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
  • De werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
  • Elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen aan Karin Beeckman BV;
  • Indien Karin Beeckman BV hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
  • Na te gaan of de door Karin Beeckman BV geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.
  • Verdere verbintenissen in hoofde van de cliënt ten opzichte van de beroepsbeoefenaar staan omschreven in de opdrachtbrief.

  7. Erelonen

  7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

  De kosten en erelonen van Karin Beeckman BV worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

  De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

  Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen toegevoegd en gefactureerd worden. Op verzoek van de cliënt zal Karin Beeckman BV het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.

  Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
  Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen.

  7.2. Betalingsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn steeds betaalbaar op vervaldatum. 2. In geval van protest van de factuur zal dit dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, en dit per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel, dit alles op straffe van verklaring van niet-ontvankelijkheid. 3. Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00. 4. Tevens zal een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de ingevolge de wet van 02/08/02 vastgelegde intrestnorm (intrestvoet van de ECB + 7% en afgerond naar het hogere halve procentpunt), te rekenen vanaf vervaldag tot op de dag van algehele betaling. 5. Alle extra invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de schuldenaar. 6. De niet-betaling van voorschotten en/of facturen laat ons toe diensten en werkzaamheden op te schorten, alsmede de rapporten in te houden en dit zonder dat er enige schadevergoeding kan gevorderd worden en tevens onder voorbehoud van de integrale vergoeding van haar schade. 7. Betaalde voorschotten blijven ingeval van wanbetaling verworven. 8. Klant aanvaardt dat facturen digitaal verzonden worden. 9. Klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de bewaring van de digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten voor het ontvangen van digitale facturen. 10. Voor alle geschillen die betrekking hebben op dit document of op de uitvoering ervan, zijn uitsluitend en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

  7.3. Voorschotten

  Karin Beeckman BV werkt met voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.
  Karin Beeckman BV behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt.

  7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

  Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk, gemotiveerd geformuleerd, aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd te worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

  De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn op de factuurdatum, daar deze facturen enkel via elektronische weg worden verzonden.

  8. Aansprakelijkheid

  De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits inachtname door de cliënt van de in artikel 2 vastgelegde termijnen. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de nationale raad van het ITAA.
  De beroepsbeoefenaar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg door tekortkomingen van de cliënt inzake deze overeenkomst, noch inzake beslissingen die genomen zijn door de cliënt of zijn aangestelde derden m.b.t. boekhoudkundige, fiscale, administratieve verplichtingen en de desbetreffende wetgeving.

  De beroepsbeoefenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor professionele tekortkomingen en vergissingen van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard die vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst zouden zijn begaan of fouten van na de inwerkingtreding van deze overeenkomst die  kunnen worden toegeschreven aan om het even wie anders dan de beroepsbeoefenaar .
  De beroepsbeoefenaar zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de beroepsbeoefenaar.
  Bij laattijdigheid vanwege de cliënt, kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige administratieve boete, bijslag en/of intrest.

  Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot een vergoeding van maximum het bedrag (exclusief btw) van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht, indien deze periode korter is dan een jaar, wanneer het gaat om een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van dezelfde aard.

  Deze beperkingen gelden eveneens voor alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht gericht tegen alle personen, vennoten, bestuurders en of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van de verzekeringspolis.

  De beperkingen gelden niet wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. De beperking is derhalve van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit andere fouten vanwege de Vennootschap, de vennoten, bestuurders, aangestelden en of zelfstandige medewerkers.

  Mochten twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden ze beschouwd als één enkel schadegeval en wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste bedrag van toepassing op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

  Behoudens andersluidende, dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit

  1. een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen;
  2. een verlies of de beschadiging van gegevens of;
  3. onrechtstreeks verlies of schade,

  in geen geval recht op schadeloosstelling

  Voor bijkomende bepalingen inzake de aansprakelijkheid wordt verwezen naar de opdrachtbrief.

  9. Elektronische samenwerking, communicatie en bezorging van documenten.

  Indien er via elektronische weg documenten worden bezorgd aan de beroepsbeoefenaar en/of er op enige elektronische wijze wordt gecommuniceerd of informatie wordt gedeeld, erkennen alle toepasselijke partijen zich ervan bewust te zijn, van de risico’s dat dit met zich meebrengt inzake digitale veiligheid.
  Beide partijen erkennen dat ze deze risico’s aanvaarden bij het gebruik van deze elektronische tools en behouden zich eraan om alles in werk te stellen om zich te beschermen tegen deze risico’s (virussen, hackers, corrupte informatie, gewijzigde informatie, etc.). Geen enkele partij zal aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig nadelig gevolg dat verband houdt met de elektronische communicatie en of aanlevering van documenten.
  Alle elektronische communicatie uitgaand van Karin Beeckman BV is louter indicatief en kan op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Karin Beeckman BV in het gedrang brengen. Karin Beeckman BV doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer op informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. Karin Beeckman BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Karin Beeckman BV.

  10. Anti-witwasbepalingen

  Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is Karin Beeckman BV ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zal Karin Beeckman BV hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om Karin Beeckman BV de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten.

  11. Overmacht

  In geval van overmacht is Karin Beeckman BV van rechtswege bevrijd en niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Karin Beeckman BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
  Onder overmacht wordt begrepen: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Karin Beeckman BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Karin Beeckman BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien.
  De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, ziekte van de aangestelden, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering, annulering van een vergunning of een licentie) en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
  Indien Karin Beeckman BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Karin Beeckman BV opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is Karin Beeckman BV gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Karin Beeckman BV tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.

  12. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

  De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.
  Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

  Contact: Mocht u nog vragen hebben over KARINBEECKMAN.be en onze website dan kunt u terecht op het emailadres: karin@karinbeeckman.be.